Como se dice "¿Cómo te llamas?" en chino

Male Voice

Pinyin: nǐ jiào shén me míng zì ?

你叫什么名字?

¿Cómo te llamas?

Female Voice

Pinyin: nǐ jiào shén me míng zì ?

你叫什么名字?

¿Cómo te llamas?

Search

Native Language
Target Language

How to say "¿Cómo te llamas?" in Other Languages

Chinese

English

French

Spanish